Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

roccolampone
10:49
0838 1078
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianotthesame notthesame
10:49
5606 a20a 500
Reposted fromwestwood westwood vianotthesame notthesame

March 18 2015

roccolampone
16:23
9675 55a0 500
Reposted frompomsa pomsa viaromantycznosc romantycznosc
roccolampone
16:23
8608 e281
roccolampone
16:19
3710 23ba 500
Reposted fromonlypink onlypink viaagnessa agnessa
roccolampone
16:19
9143 a873
roccolampone
16:18
4414 cf54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagnessa agnessa
16:18
9592 1f17 500
Reposted fromfreakish freakish viaagnessa agnessa
roccolampone
16:18

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacryingangel cryingangel
roccolampone
16:18
2854 ca5f
Reposted frompesy pesy viacryingangel cryingangel
roccolampone
16:14
roccolampone
16:13
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromyourtitle yourtitle viaromantycznosc romantycznosc
roccolampone
16:12
16:07
0152 8e0b 500
16:07
3474 b551

srta-pepis:

☆  

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaevh evh
roccolampone
16:06

Ideałów nie ma. Są ludzie.

Reposted fromcarre carre viaankaottak94 ankaottak94
roccolampone
16:06
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viaankaottak94 ankaottak94

March 05 2015

roccolampone
09:18
7300 9fc1
Reposted frommorela morela viapannaanna pannaanna
09:18

February 03 2015

21:06
2897 f70e 500
Reposted fromsooju sooju viacemek cemek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl